4FMP.net houdt persoonlijke informatie die bij ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk en wordt met grote zorgvuldigheid mee omgegaan. Jouw gegevens zullen ook nooit worden versterkt aan derden.

Het gebruik van de persoonlijke gegevens zijn nodig om bestellingen op het juiste adres te kunnen bezorgen.

De website maakt net als iedere andere website gebruik van Cookies, die zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies zijn om voorkeuren en bestelling te kunnen onthouden op de website. Ook kunnen wij aan de hand van deze cookies de website verbeteren voor onze klanten.

4FMP.net draagt zorg voor de kwaliteit en informatie die getoond wordt op de website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirect schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie van een derde partij komt waardoor getoonde informatie op 4fmp.net onjuist kan zijn. Wij doen uiteraard ons best om iedereen van de juiste informatie te voorzien maar wij kunen hier geen garantie op geven.

Wij behouden het recht om alle inhoud op de website, waaronder auteurs rechten, afbeeldingen en wat er verder op de website staat. Het is niet toegestaan om materiaal bijv teksten of afbeeldingen zonder onze toestemming te kopiëren. Dit laatste heeft ook nadelige gevolgen omdat Google dit zal zien als duplicate content waarop Google de website kan verbannen uit de zoekmachines.

Dit is het Privacy voorwaarden van 4FMP.net.

De privacy voorwaarden is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4FMP.net is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonasgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Overzicht persoonsgegevens Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • – Voor- en achternaam
  • – Adresgegevens
  • – Telefoonnummer
  • – E-mailadres
  • – IP-adres van een websitebezoeker

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens door 4-FMP.net

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Funcaps. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • – Ter uitvoering van onze dienstverlening (goederen bij u af te leveren)
  • – Het afhandelen van uw betaling
  • – Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Commerciële doeleinden van 4-FMP.net

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of veranderingen in wetgeving die van belang is omtrent het aanbod. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email. Uw persoonsgegevens worden in het kader van marktonderzoek, geanonimiseerd, voor ze kunnen worden gebruikt voor de optimalisering van onze dienstverlening en zijn niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

” Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

” Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 4FMP.net gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Abonneer nu op de nieuwsbrief van 4-FMP.net voor de laatste aanbiedingen en nieuwtjes